Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN                                                                                             AB·AZ Student  B.V.

Artikel 1  – Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten welke door AB∙AZ Student V. (hierna “AB∙AZ”) worden gegeven respectievelijk aanvaard, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover AB∙AZ zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
  • Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de opdrachtgever daarbij vóór het aangaan van enige overeenkomst onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

Artikel 2 – Offertes

 • Alle offertes en prijzen, ongeacht de vorm, zijn geheel vrijblijvend totdat deze schriftelijk door AB∙AZ zijn bevestigd.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 • Prijsopgave doet AB∙AZ op basis van de dan geldende prijzen, daarbij voorbehouden het recht op doorberekening van eventuele kostprijsverhogende factoren.

Artikel 3 – Leveringen

 • Te allen tijde heeft AB∙AZ het recht van de opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid stelt voor het voldoen van zijn verplichtingen. AB∙AZ is gerechtigd de levering te schorsen zolang de zekerheid niet is gesteld. Tevens is AB∙AZ gerechtigd de levering te schorsen, indien de opdrachtgever nog niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan ingevolge reeds eerder gedane leveringen.
 • Opdrachtgever geeft toestemming aan een door AB∙AZ aangewezen chauffeur, in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld voertuig te rijden, of in opdracht van opdrachtgever een voertuig van een derde te gebruiken.
 • Opdrachtgever draagt zorg dat voor het beschikbaar gestelde voertuig een all-risk en inzittenden verzekering is afgesloten en dat het beschikbaar gestelde voertuig in deugdelijke staat is voor het doel waar het voor wordt aangewend.

Artikel 4 – Personeel.

4.1           AB∙AZ heeft een contract met de chauffeurs/medewerkers. Het is de opdrachtgever/inlener zonder toestemming van AB∙AZ niet toegestaan de chauffeur zonder tussenkomst van AB∙AZ te vragen werkzaamheden te verrichten of direct te werk te stellen. 

Artikel 5 – Overmacht

5.1           Ingeval van omstandigheden die de nakoming van een verbintenis verhinderen en die niet aan één der partijen zijn toe te rekenen (hierna: overmacht) worden de verplichtingen gedurende het voordoen van deze omstandigheden opgeschort.

5.2           Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien de overmacht van blijvende aard is. Hierdoor ontstaat geen verplichting tot schadevergoeding.

5.3           Indien de opdracht door overmacht onuitvoerbaar is, heeft AB∙AZ het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat de uitvoering daarvan mogelijk wordt. Behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht redelijkerwijs van AB∙AZ of de opdrachtgever niet gevergd kan worden. Hieronder zijn in ieder geval begrepen omstandigheden die als overmacht zijn te beschouwen, als ook bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, brand, extreme weersomstandigheden of calamiteiten. De meerder of minder kosten uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen partijen, terwijl aan AB∙AZ vergoeding voor reeds verleende diensten moet worden gedaan.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 • AB∙AZ is niet aansprakelijk voor kosten, schades en interesten welke voor opdrachtgever of derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van ter beschikking gestelde medewerkers of tekortkomingen aan de door AB∙AZ verrichte diensten, tenzij en voor zover onze aansprakelijkheidsassuradeuren dekking verlenen.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten voortvloeiende uit de opdracht en de tussentijdse beëindiging daarvan.
 • AB∙AZ is niet aansprakelijk voor gegevens, aanwijzingen of adviezen, ons door of namens de opdrachtgever verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de opdracht. AB∙AZ is niet verplicht de juistheid hiervan te toetsen. De opdrachtgever vrijwaart AB∙AZ, met betrekking tot het bovenstaande, voor de uit bedoelde onjuistheden voortkomende aanspraken van derden.

Artikel 7 – Terbeschikkingstelling van informatie

7.1           Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke AB∙AZ overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

7.2           Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan AB∙AZ ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

7.3           De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Reclames

8.1           Reclames over de onjuiste uitvoering van de opdracht dienen binnen 8 dagen na uitvoering schriftelijk aan AB∙AZ te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij AB∙AZ te zijn ingediend. Latere reclames hoeven door AB∙AZ niet meer in behandeling te worden genomen.

7.2           Indiening van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9 – Betalingen

9.1           Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, netto, zonder enige aftrek, korting of inhouding, op de bank of girorekening van AB∙AZ.

9.2           Indien betaling niet binnen de bovengenoemde termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van minimaal 1% per maand. Voor rekening van de opdrachtgever komen voorts alle kosten van gerechtelijke en buitenrechtelijke inning, welke laatste worden gesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 90,00.

9.3           In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

10.1         Op alle door AB∙AZ gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2         Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied bevoegde burgerlijke rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Kantoor Utrecht
Maliesingel
Postbus 13024
3581 BK Utrecht
030-2343234
student@abaz.nl

Kantoor Haarlem
Waarderweg 50-T
Postbus 1012
2001 BA Haarlem
023-5294456
planning@abaz.nl